Quyết định ban hành Quy định về tổ chức quản lý, phản biên, in ấn, phát hành Tạp chí khoa học trường ĐH Thủ đô Hà Nội

   

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Báo chí ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Xuất bản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 571/GP-BTTTT cấp ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông;

Căn cứ tôn chỉ, mục đích và kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học định kỳ của trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, phản biện, in ấn, phát hành Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, Ban Biên tập Tạp chí Khoa học, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Bùi Văn Quân