Thông báo về việc đăng kí cùng lúc hai chương trình trình độ cao đẳng, đại học chính quy

Phòng đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo về việc đăng kí học hai chương trình trình độ cao đẳng, đại học chính quy năm học 2018. Để đáp ứng nhu cầu học tập và tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp có hai bằng đại học/cao đẳng. Đối tượng là các sinh viên chính quy đang theo học tại trường đại học Thủ đô Hà Nội.Tin khác