Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin Thư viện và học liệu

LÃNH ĐẠO
 

ThS. Quách Hải Đường

 

Giám đốc trung tâm 

Chuyên ngành: Thông tin thư viện

Email: qhduong@daihocthudo.edu.vn

     
     


 

ThS. Phạm Ngọc Bằng

 

Phó Giám đốc

Chuyên ngành: Hóa học

Email: pnbang@daihocthudo.edu.vn

 
CHUYÊN VIÊN
  CN. Hà Thị Thanh Chung

 

Chuyên ngành: Khoa học thư viện

Email: httchung@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Trần Thị Hiền

 

Chuyên ngành: Thông tin thư viện

Email: tthien@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Đinh Thị Kim Liên

 

Chuyên ngành: Thông tin thư viện

Email: dtklien@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Nguyễn Thị Huyền Lương

 

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Email: nthluong@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Nguyễn Thanh Tâm

 

Chuyên ngành: Quản lí báo chí – truyền thông

Email: nttam@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Đinh Thị Yến

 

Chuyên ngành: Thông tin thư viện

Email: dtyen@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Lê Ngọc Hinh

 

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: lnhinh@daihocthudo.edu.vn

     
     ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: nnvinh@daihocthudo.edu.vnTin khác