Thông tin chung Trung tâm Khoa học - Công nghệ

 

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ B

– Điện thoại: 024.3227.2335

– Email: ttkhoahoc-congnghe@daihocthudo.edu.vn

– Giám đốc: TS. Nguyễn Tiến Thăng

2. Thời gian thành lập

Trung tâm Khoa học – Công nghệ được thành lập vào ngày 6/6/2017 theo quyết định số 587/QĐ-ĐHTĐHN của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm Khoa học – Công nghệ đã từng bước mở rộng đội ngũ nghiên cứu viên nhằm đáp ứng các nhiệm vụ phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc khai thác các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất thử nghiệm; áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính, hệ thống máy chủ, máy tính, mạng internet, thiết bị công nghệ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng cơ chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo mô hình đơn vị tự hạch toán, bổ sung cho nguồn tài chính của Trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án khoa học công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm.

3. Phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, phát triển các chương trình, hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về khoa học công nghệ.

4. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và tổ chức ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, mang lại lợi nhuận cho Trường.

5. Quản lý, khai thác sử dụng các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, thực hành, thiết bị công nghệ phục vụ đào tạo và NCKH một cách có hiệu quả; bảo đảm việc dạy học và thực hành, thí nghiệm NCKH không bị gián đoạn.

6. Duy trì hoạt động, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống internet, mạng nội bộ, máy chủ và toàn bộ các máy tính, máy in trong Trường.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Định hướng phát triển

Trung tâm Khoa học – Công nghệ định hướng phát triển trung tâm trở thành một trong những đơn vị trọng điểm vể nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào thực tế, đi sâu vào những lĩnh vực khoa học mới như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu khối, vật liệu thông minh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng…