Thông tin chung Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ B

– Điện thoại: 042.38330865

– Email: khaothi@daihocthudo.edu.vn

– Giám đốc: ThS. Ngô Hải Chi

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học trình độ đại học, cao đẳng (nếu có) trong toàn trường; cung cấp dịch vụ khảo thí, dịch vụ bồi dưỡng về tin học và ngoại ngữ, dịch vụ đào tạo và thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành hoặc chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực khảo thí của trường; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí sau khi được ban hành.

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đổi mới mô hình, phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

3. Chủ trì tổ chức xây dựng hệ thống công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học; Phối hợp với các đơn vị đào tạo thực hiện tổ chức các kỳ thi học phần, bảo vệ luận văn, thi tốt nghiệp của sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học trong Trường và các kỳ thi khác (trừ thi tuyển sinh).

4. Quản lý, giám sát hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn trường, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi của các khoa đào tạo khi cần thiết.

5. Chủ trì xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo, thi và cấp chứng chỉ về tin học và ngoại ngữ (khi đủ điều kiện) cho các đối tượng có nhu cầu theo các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, Ban ngành.

6. Chủ trì xây dựng chương trình, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và tin học cho các đối tượng có nhu cầu.

7. Cung cấp dịch vụ khảo thí, khảo sát, đánh giá năng lực cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

8. Chủ trì các cuộc kháo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và cán bộ về chất lượng các kì thi, khảo sát nhu cầu nhân lực, khảo sát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các hệ, các ngành, các trình độ.

9.  Liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để triển khai các đề án, dự án, nghiên cứu khoa học có liên quan tới lĩnh vực khảo thí, tin học, ngoại ngữ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.