Thông tin chung Trung tâm chiến lược và chính sách phát triển

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A5 CS1

– Email: bnkinh@daihocthudo.edu.vn

– Giám đốc: TS. Bùi Ngọc Kính

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Là đơn vị trực thuộc trường có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển và các chính sách phát triển bền vững của nhà trường; thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cho các đơn vị trong và ngoài trường có nhu cầu theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; phân tích, tổng hợp và đánh giá triển vọng phát triển nhà trường và các yếu tố phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; nghiên cứu, phân tích tác động và dự báo xu hướng phát triển nhà trường.

2. Đầu mối liên hệ, hợp tác với các cơ quan chức năng trong công tác hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển, triển khai kế hoạch phát triển nhà trường;

3. Tham mưu, đề xuất về các chính sách phát triển bền vững của nhà trường và các đơn vị trực thuộc nhà trường; góp ý và phản biện về các chương trình, các vấn đề chuyên môn khi được Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ

4. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về những vấn đề liên quan đến chiến lược và chính sách;

5. Đề xuất chính sách thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia nghiên cứu, giảng dạy và các công tác chuyên môn khác trong các lĩnh vực nhà trường có nhu cầu;

6. Kêu gọi, tiếp nhận các tài trợ bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ… của cá tổ chức. cá nhân để phục vụ sự phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học khi được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; Phản biện các đề án về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công của Hiệu trưởng.

8.Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và những nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng thuộc phạm vi chức năng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao