Cơ cấu tổ chức Trạm Y tế

Lãnh đạo
  BS. Nguyễn Anh Thư

 

Trạm trưởng

Chuyên ngành: Bác sĩ Y khoa

Email: nathu@daihocthudo.edu.vn

 

Chuyên viên
    Nguyễn Tiến Bắc

 

Email: ntbac@daihocthudo.edu.vn

     
  Nguyễn Thu Hằng

 

Chuyên ngành: TC Điều dưỡng đa khoa

Email: nthang@daihocthudo.edu.vn

     
  Nguyễn Thị Lệ

 

Chuyên ngành: TC Dược

Email: ntle@daihocthudo.edu.vn

     
  Phạm Thị Nhung

 

Chuyên ngành: TC Điều dưỡng

Email: ptnhung@daihocthudo.edu.vnTin khác