“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cuối khóa năm học 2022 – 2023

“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cuối khóa năm học 2022 – 2023

25/05/2023

Hội diễn “Tiếng hát dâng Người” kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội diễn “Tiếng hát dâng Người” kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2023

Hội thảo “Một số thành tựu và định hướng nghiên cứu  khoa học ứng dụng  trong xu thế hội nhập”

Hội thảo “Một số thành tựu và định hướng nghiên cứu khoa học ứng dụng trong xu thế hội nhập”

18/05/2023

Hội thảo khoa học “Hệ sinh thái học tập sáng tạo: Lý luận và thực tiễn trên thế giới và ở Vệt Nam”

Hội thảo khoa học “Hệ sinh thái học tập sáng tạo: Lý luận và thực tiễn trên thế giới và ở Vệt Nam”

18/05/2023

Hội thảo Khoa học “Văn hóa công sở và tạo dựng môi trường văn hóa công sở ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Hội thảo Khoa học “Văn hóa công sở và tạo dựng môi trường văn hóa công sở ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

18/05/2023