Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Xây dựng nền giáo dục thực chất - định hướng và giải pháp"

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

MẪU BÁO CÁO THAM DỰ

Hội thảo khoa học

 

 

 

Tên báo cáo

 

                                                                Tên tác giả (a)

    Tóm tắt. Nội dung tóm tắt (Tiếng Việt)

 

 

Nội dung của báo cáo

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tên tác giả (hoặc cơ quan ban hành văn bản) (Năm xuất bản), tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản.

[2] .......................................................................

[3] ........................................................................

 

 

 

SUMMARY

 

Tên báo cáo bằng tiếng anh

      Nội dung tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh

 

 

(a) Địa chỉ cơ quan công tác của tác giả, địa chỉ email và số điện thoại liên hệ.

 Tin khác