“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cuối khóa năm học 2022 – 2023

Từ 22 - 28/5/2023, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cuối khóa năm học 2022 – 2023 cho các sinh viên trong trường.

Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được tổ chức vào đầu và cuối mỗi năm học. Bên cạnh những nội dung học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cập nhật cho sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học…, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tổ chức một số hoạt động đặc trưng: đối thoại sinh viên, định hướng ngành nghề đào tạo…

Nói chuyện về an ninh mạng

“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cuối khóa năm học 2022 – 2023 nhằm giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật; thông tin về thực tiễn giáo dục Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyển dụng lao động; giúp sinh viên định hướng tư tưởng và hành động đúng.  Khóa học cũng bồi dưỡng những kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn xin việc, phương pháp kỷ luật tích cực…) và trang bị các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, khoá học cũng tuyên truyền việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.  

Với bài giảng sinh động, cách nói chuyện gần gũi, các giảng viên và chuyên gia đã giúp sinh viên tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, tạo hành trang để sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường học tập và làm việc mới.

 Tin khác