“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2021 – 2022

Từ 23 - 29/5/2022, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2021 – 2022 cho sinh viên năm thứ ba bậc đào tạo Cao đẳng hệ chính quy khóa 2019 và sinh viên hệ Đại học khóa 2018 theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được tổ chức vào đầu và cuối mỗi năm học. Bên cạnh những nội dung học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cập nhật cho sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học… Trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tổ chức một số hoạt động đặc trưng: đối thoại sinh viên, định hướng ngành nghề đào tạo…

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2021 – 2022 nhằm giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật; thông tin về thực tiễn giáo dục Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyển dụng viên chức ngành sư phạm; giúp sinh viên định hướng tư tưởng và hành động đúng.  Khóa học cũng bồi dưỡng những kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn xin việc, phương pháp kỷ luật tích cực…) và trang bị các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, khoá học cũng tuyên truyền việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy và mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Công tác phòng tham nhũng;  Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với bài giảng sinh động, cách nói chuyện gần gũi, các giảng viên và chuyên gia đã giúp sinh viên tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, tạo hành trang để sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường học tập và làm việc mới.

Ngọc Hinh

 Tin khác