“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2021 – 2022

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2021 – 2022

26/05/2022

Hội thảo:

Hội thảo: "Vai trò của tiếng Anh đối với sinh viên ngành Du lịch"

26/05/2022

Hội khỏe Cán bộ viên chức lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố Hà Nội - Cụm công đoàn 3

Hội khỏe Cán bộ viên chức lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố Hà Nội - Cụm công đoàn 3

17/05/2022

“Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

“Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

12/05/2022

Một số thông tin về Hội thảo khoa học: “Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

Một số thông tin về Hội thảo khoa học: “Ngoại ngữ - Tiếng Việt: Giữ gìn sự trong sáng và phát triển”

09/05/2022