Thông báo về việc xác nhận, giải quyết hồ sơ làm thủ tục chính sách ưu tiên của Nhà nước

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Ban Giám hiệu thông báo về việc xác nhận và giải quyết hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ chính sách ưu tiên của Nhà nước học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên bậc đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy.

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Ban Giám hiệu thông báo về việc xác nhận và giải quyết hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ chính sách ưu tiên của Nhà nước học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên bậc đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận:

+ Thời gian: Từ 02/03/2017 – 10/04/2017 (theo lịch tiếp sinh viên đã quy định).

+ Địa điểm: Phòng Công tác học sinh sinh viên.

  1. Yêu cầu:

+ Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội: Cá nhân sinh viên nộp trực tiếp các loại hồ sơ theo hướng dẫn (có văn bản kèm theo).

+ Sinh viên thuộc diện xin xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo: Cán bộ lớp tổng hợp danh sách sinh viên có nhu cầu vay vốn (theo mẫu) kèm theo đơn xác nhận của từng sinh viên, nộp về phòng Công tác HSSV theo hạn trên.

Lưu ý: Sinh viên tải mẫu đơn xin hưởng các chế độ chính sách tại địa chỉ: http://daihocthudo.edu.vn→Sinh viên→Những điều cần biết.

Ban Giám hiệu yêu cầu các Trưởng khoa chỉ đạo các Cố vấn học tập quán triệt đầy đủ nội dung Thông báo để 100% sinh viên biết và thực hiện.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

 Tệp đính kèm:

  • Toàn văn thông báo và hướng dẫn kèm theo 

 Tin khác