Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Số: 183/TB-ĐHTĐHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  20  tháng 3  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 21/02/2017  của UBND Thành phố) về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2017, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường năm 2017 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

     Tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và viên chức phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; nhằm xây dựng đội ngũ viên chức theo yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của trường đại học đa ngành, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố.

 1. Yêu cầu

     Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

II.CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

SttChức danh nghề nghiệp

viên chức

Mã số chức danh

nghề nghiệp

Số lượng (người)
1Giảng viên hạng IIIV.07.01.0334
2Chuyên viên hạng III01.00316
3Kế toán viên06.03103
4Văn thư02.00701
5Lưu trữ viên hạng IIIV.01.02.0201
6Điều dưỡng viên hạng IVV.08.05.1301
Tổng số56

(Phụ lục 1 và Phụ lục 2, đính kèm)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển, cụ thể:

 1. Điều kiện chung

     – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

     – Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định);

     – Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

     – Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; Có lý lịch rõ ràng;

     – Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 1. Điều kiện đối với người dự tuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên (mã số V.07.01.03)

2.1. Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ với chức danh nghề nghiệp giảng viên

a) Giảng viên giảng dạy trình độ đại học

– Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đúng chuyên ngành và bằng đại học chính quy đúng chuyên ngành từ Khá trở lên;

– Có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

b) Giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng

– Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành từ Khá trở lên;

– Có Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

2.2. Điều kiện cụ thể đối với chức danh giảng viên từng ngành, chuyên ngành

     Điều kiện cụ thể đối với từng chức danh giảng viên giảng dạy theo ngành, chuyên ngành được xác định như trong Phụ lục 1 kèm theo.

 1. Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp viên chức khác

     Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp viên chức khác được xác định như trong Phụ lục 2 kèm theo

   4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được xác định như sau:

    a) Người đăng ký tuyển dụng chức danh nghề nghiệp giảng viên có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên; người đăng ký tuyển dụng các chức danh khác có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), trừ những vị trí việc làm chỉ yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương được thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4, Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

b) Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
 2. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4×6 cm và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
 5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 6. Hai ảnh màu cỡ 4 x 6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau; hai phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.

     Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

     Chỉ tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển đã được cấp bằng tốt nghiệp. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào vị trí phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo và có chỉ tiêu tuyển dụng.

V.HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

5.1. Hình thức tuyển dụng

 Việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

5.2. Môn thi và thời gian thi

a) Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng, thời gian 120 phút.

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

– Thi trắc nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian thi 30 phút;

– Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Giảng viên thực hành dạy 1 tiết (50 phút). Đối với những ngành, chuyên ngành yêu cầu dạy bằng ngoại ngữ, giảng viên dạy thực hành bằng ngoại ngữ; 

+ Các vị trí khác thực hành theo yêu cầu chuyên môn của vị trí đăng ký dự tuyển trong thời gian 50 phút

c) Thi môn điều kiện ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút;

d) Thi môn điều kiện Tin học: Thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút.

 Nội dung ôn thi và tổ chức thi do Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội quy định và tổ chức thực hiện.

5.3. Điều kiện miễn thi một số môn

a) Miễn thi môn điều kiện ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

     – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

     – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

     – Những người dự tuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên giảng dạy môn tiếng Anh và những người dự tuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.

b) Miễn thi môn điều kiện Tin học nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp công nghệ thông tin trở lên.

– Những người dự tuyển giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ thông tin.

     5.4. Cách tính điểm

a) Điểm các môn thi

Điểm các môn thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó điểm thi môn Ngoại ngữ và môn Tin học là điều kiện, không tính vào tổng điểm thi tuyển. Điểm các bài thi còn lại được tính như sau:

     –  Điểm thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

     –  Điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

+ Phần thi trắc nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành tính hệ số 1;

+ Phần thi thực hành chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành tính hệ số

b) Tổng điểm thi tuyển

Tổng điểm thi tuyển là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đã tính theo hệ số.

     5.5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi (trừ trường hợp được miễn thi bài điều kiện ngoại ngữ, tin học) và mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên; Người trúng tuyển được xác định theo nguyên tắc có tổng điểm thi tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CHẤM THI VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI

Việc chấm thi bài thi viết, trắc nghiệm, thực hành và phúc khảo bài thi viết, trắc nghiệm được thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với môn thi thực hành, vấn đáp.

VII. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

7.1. Nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian: Các ngày làm việc từ 06 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2017; sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

b) Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng, không thông qua bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân trung gian nào và không nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

7.2. Lệ phí thi tuyển

     Mức thu lệ phí thi được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên: 500.000đ/hồ sơ dự tuyển.

Lệ phí thi được nộp tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng thời điểm thu hồ sơ và được quản lý, sử dụng thanh quyết toán theo quy định.

  7.3. Thông báo triệu tập thí sinh đến nghe hướng dẫn nội dung ôn tập, dự thi

  Các công việc tiếp theo, Nhà trường sẽ thông báo trực tiếp cho các ứng viên sau khi đã chốt số lượng hồ sơ đăng kí đủ điều kiện dự thi.

Thông báo này được công khai trên báo Hà Nội mới, trên Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố Hà Nội (www.hanoi.gov.vn) và trên website của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (www.daihocthudo.edu.vn) đồng thời được niêm yết tại Trường.

Số điện thoại liên hệ: 0438.342.724.

 

Nơi nhận:

– UBND Thành phố Hà Nội;

– Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội;

– Báo Hà Nội mới;

– Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội;

– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc;

– Thường vụ Công đoàn;

– Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã kí)

 

Bùi Văn Quân

 1. Thông báo
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng Chuyên viên 
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng Giảng viên 
 4.  Mẫu 1 
 5. Mẫu 2
 6. Mẫu 3


Tin khác