Thông báo về việc Bổ sung ngành tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 839    /TB-ĐHTĐHN

 

Hà Nội, ngày   14    tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v bổ sung ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc giao cho trường Đại học Thủ đô Hà Nội đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 04 ngành Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Công nghệ kỹ thuật môi trường và đào tạo thí điểm Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh 04 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2017 như sau:

 

TTTên ngànhMã ngànhT hp môn thi xét tuyn bng kết qu thi THPT

t hp

Xét tuyn bng hc bCh tiêu
1.Quản trị khách sạn52340107Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

 

Nhóm KHXH/Tiếng Anh40
2.Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành52340103Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/Tiếng Anh40
3.Công nghệ kỹ thuật môi trường52510406– Toán, Hóa học, Sinh hc

– Toán, Hóa hc, Tiếng Anh

– Toán, Sinh hc, Tiếng Anh

– Toán, Sinh hc, Vật lý

B00

D07

D08

A02

Nhóm KHTN40
4.Logistics và quản lý chuỗi cung ứng52510605– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

 

Nhóm KHTN/Toán40

Lưu ý: Các môn thi in đậm là các môn thi chính (hệ số 2).

Áp dụng phương thức và kế hoạch tuyển sinh của các ngành đào tạo đại học đã được trường ĐHTĐHN công bố tại thông báo số 308/TB-ĐHTĐHN ngày 22/03/2017 về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

 

 

Nơi nhận:

–   UBND thành phố Hà Nội (để báo cáo);

–   Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

–   Các đơn vị trong trường (để thực hiện);

–    Phòng QLKH (để đăng website);

–    Lưu VT, Đào tạo (5 bản).

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

Bùi Văn Quân

 Tin khác