Quyết định tổ chức lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 845/QĐ-ĐHTĐHN, Căn cứ kết quả sát hạch tuyển chọn sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017; Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội quyết định tổ chức lớp chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy năm 2017.

Quyết đinh tổ chức lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-ĐHTĐHN, ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Quy định đào tạo cử nhân Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ kết quả sát hạch tuyển chọn sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017 gồm 23 sinh viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Khoa Giáo dục Tiểu học có trách nhiệm tổ chức học tập cho sinh viên theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo cử nhân Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng các phòng: Đào tạo, Tài chính-Kế toán, Công tác Học sinh sinh viên, Khảo thí-Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra-Pháp chế, Quản lí khoa học Công nghệ-Hợp tác phát triển; Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học và các sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp đính kèm: Ds lớp CLC_21-8-2017Tin khác