Thông báo: Thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho công tác thực tập năm học 2020 - 2021

Để chuẩn bị tốt cho công tác thực tập năm học 2020 - 2021, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các khoa thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên một số nội dung về công tác thực tập như sau:

1. Về việc nghiên cứu văn bản trước khi đi thực tập

1.1. Đối với sinh viên sư phạm

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thôngban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều lệ trường Tiểu học, ban hành kèm theo Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Điều lệ trường Mầm non, ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 1115/QĐ-SGD&ĐT, ngày 07/11/2001 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc ban hành Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non; Thông tư 28.

- Cập nhật: Chuẩn Giáo viên Trung học; Giáo viên Tiểu học; Giáo viên Mầm non.

- Tìm hiểu những phần giảm tải trong chương trình của trường phổ thông.

- Trước khi đăng kí trường thực tập cần tìm hiểu về trường thực tập đó.

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến chuyên môn, công tác thực tập.

- Trước khi đi thực tập ít nhất 1 tuần:

+ Sinh viên cần đọc và nắm chắc nội dung Hướng dẫn công tác thực tập sư phạm năm học 2020- 2021.

+ Chuẩn bị các loại bảng biểu, sổ nhật kí thực tập theo quy định.

+ Nhận tên bài dự kiến dạy và soạn giáo án trước (liên hệ với giảng viên Trưởng đoàn thực tập).

1.2. Đối với sinh viên ngoài sư phạm

- Sinh viên cần đọc và nắm chắc nội dung Hướng dẫn công tác thực tập năm học 2020 - 2021.

- Tìm hiểu về đơn vị thực tập.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho đợt thực tập.

* Chú ý: Các vấn đề liên quan đến thực tập đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi trên website của trường.

2. Yêu cầu sinh viên đến cơ sở thực tập

- Nghiêm túc thực hiện những nội quy, quy định của cơ sở thực tập.

- Khi đến cơ sở thực tập phải đeo thẻ sinh viên. Không đưa người khác vào cơ sở thực tập.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo quản tài sản của cơ sở thực tập.

- Cư xử đúng mực với người quản lí, giáo viên hướng dẫn, cán bộ, nhân viên, học sinh,…tại cơ sở thực tập.

- Nêu cao tinh thần học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức nghề nghiệp...

- Tư thế, tác phong nhanh nhẹn, chủ động trong mọi công việc. Nhiệt tình tham gia các hoạt động của cơ sở thực tập và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Không sử dụng mạng xã hội để thông tin về cơ sở thực tập.

- Khi có vấn đề phát sinh cần báo cáo với giảng viên Trưởng đoàn thực tập hoặc cố vấn học tập để kịp thời giải quyết.

* Đối với sinh viên sư phạm cần chú ý thực hiện thêm:

- Khi sử dụng các thiết bị dạy học ở trường phổ thông cần báo cáo, đăng kí với bộ phận thường trực và có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị.

- Trang phục: Gọn gàng, lịch sự theo quy định của trường phổ thông, mầm non. Không nhuộm tóc nhiều màu hoặc những màu đặc biệt; Không sơn móng tay, móng chân; Không dán hình hoặc xăm trổ,…

- Phải soạn giáo án và được giáo viên phổ thông, mầm non duyệt, đánh giá trước khi lên lớp dạy.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các khoa đào tạo chỉ đạo cán bộ, giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên thực tập của khoa thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV

 

Nguyễn Xuân Hải