Kế hoạch tổ chức thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường Đại học và Cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm thành phố Hà Nội năm học 2020 - 2021 của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây;

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập sư phạm (TTSP) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP SƯ PHẠM

1. Mục đích

- Công tác thực tập sư phạm nhằm củng cố kiến thức đã được trang bị, gắn lí thuyết với thực hành, lí luận với thực tiễn, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng nhân lực.

- Tạo điều kiện cho sinh viên sư phạm chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức đã học vào việc rèn luyện các kĩ năng giáo dục và dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó hình thành và rèn luyện nâng cao năng lực sư phạm.

- Giúp sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đi sâu tìm hiểu thực tế giáo dục, tiếp xúc với học sinh và giáo viên các trường phổ thông (gồm các trường Tiểu học, Trung học sơ sở, Trung học phổ thông) và mầm non. Qua đó hình thành tình cảm nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình tự rèn luyện theo yêu cầu của nghề nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nắm vững những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên; thực hiện tốt các đợt TTSP1, TTSP2 và TT tốt nghiệp.

2. Yêu cầu

- Nội dung TTSP1, TTSP2 và TT tốt nghiệp phải thể hiện đúng mục tiêu đào tạo từng chuyên ngành cụ thể.

- Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng kế hoạch tổng thể, liên hệ địa điểm thực tập sư phạm, thành lập đoàn thực tập và phân công đội ngũ giảng viên Trưởng đoàn, sinh viên đến các trường thực tập.

- Thực hiện chế độ báo cáo và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thực tập.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Thành phố

Tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ.

- Thống nhất nội dung kế hoạch chỉ đạo, các tiêu chí đánh giá và tổ chức triển khai công tác thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

- Trường ĐH Thủ đô Hà Nội phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, các trường phổ thông, mầm non tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên, thành lập BCĐ thực tập sư phạm các cấp: Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, cấp quận, cấp trường phổ thông, trường mầm non đồng thời lập kế hoạch thực tập sư phạm và tổ chức thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao tại các Điều 20, 22, 23 của quy chế thực hành, thực tập sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. BCĐ thực tập sư phạm cấp Quận

- Tổ chức họp với đại diện Ban Giám hiệu trường phổ thông, trường mầm non có sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đến thực tập, giao nhiệm vụ cho các trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và cử đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có năng lực, kinh nghiệm sư phạm hướng dẫn thực tập cho sinh viên.    

- Chỉ đạo các trường phổ thông, mầm non ra Quyết định thành lập BCĐ TTSP cấp trường và xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực tập sư phạm của trường.

- Theo dõi quá trình chỉ đạo TTSP của các trường có sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đến thực tập.

3. BCĐ cấp Trường (các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

BCĐ cấp trường tổ chức họp trước khi sinh viên đến thực tập để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác TTSP của Quận; phân công giáo viên, quán triệt nhiệm vụ của BCĐ thực tập trường nêu tại các điểm a, b, c, d, e, g i, h, khoản 2 Điều 23 của quy chế thực hành, thực tập sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 01/8/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm học 2020 - 2021.

4. BCĐ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực tập sư phạm theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện, theo dõi và chỉ đạo hoạt động thực tập sư phạm theo kế hoạch. Cử những giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình có trách nhiệm làm Trưởng đoàn thực tập sư phạm.

- Phối hợp với BCĐ TTSP các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, trường mầm non để đưa, đón sinh viên đến thực tập tại các trường và tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác TTSP theo quy định.

- Chuẩn bị kinh phí, các loại hồ sơ cần thiết phục vụ công tác TTSP.

III. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỰC TẬP

1. Thời gian triển khai công tác thực tập sư phạm

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 17/4/2021 (sinh viên khóa D2017, C2018);

- Thời gian thực tập sư phạm 2: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/3/2021 (sinh viên các khóa D2018) thời gian 05 tuần;

- Thời gian thực tập sư phạm 1: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 21/3/2021 (sinh viên các khóa C2019, D2019) thời gian 04 tuần;

Các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT có sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đến thực tập, tổ chức đón tiếp đoàn vào ngày đầu tiên sinh viên đến trường thực tập.

- Nội dung thực tập:

+ Sinh viên thực hiện kế hoạch thực tập theo các nội dung hoạt động thực tập sư phạm, ghi tại Điều 13, 16 quy chế thực hành, thực tập sư phạm ban hành kèm theo Quyết định 36/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 01/8/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hướng dẫn công tác thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

2. Kế hoạch kiểm tra các đoàn thực tập

Thành phần các đoàn kiểm tra: Ban chỉ đạo TTSP thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Dự kiến thời gian kiểm tra của BCĐ như sau:

+ Đối với các đoàn thực tập tốt nghiệp: Thời gian kiểm tra từ 25/01/2021 - 10/4/2021.

+ Đối với các đoàn TTSP1: Thời gian kiểm tra từ 22/02/2021 - 17/3/2021.

+ Đối với các đoàn TTSP2: Thời gian kiểm tra từ 22/02/2021 - 25/3/2021.

Lịch kiểm tra sẽ được gửi đến các thành viên Ban chỉ đạo TTSP thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo của 7 Quận có sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đến thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021.

3. Đánh giá hoạt động thực tập sư phạm

Các nội dung thực tập tốt nghiệp, TTSP1, TTSP2 của sinh viên được đánh giá, xếp loại theo Hướng dẫn công tác thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021.

 Các trường phổ thông, mầm non:

+ Hướng dẫn, nhận xét, đánh giá, xếp loại sinh viên;

+ Đề nghị khen thưởng, kỉ luật sinh viên;

+ Kí xác nhận hồ sơ thực tập của từng sinh viên và đoàn thực tập;

+ Tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị gửi về Trường ĐH Thủ đô Hà Nội (qua đồng chí giảng viên Trưởng đoàn thực tập).

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: Tổng hợp kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, xây dựng báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021, báo cáo BCĐ TTSP thành phố và chuẩn bị công tác tổng kết thực tập.

 5. Tổng kết hoạt động thực tập sư phạm

- Thể thức tiến hành tổng kết công tác thực tập sư phạm: Theo nội dung ghi tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 27 của quy chế thực hành thực tập ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn công tác thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021;

- Thời gian: Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 15/5/2021, BCĐ TTSP thành phố tổ chức tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Nội dung: Đánh giá kết quả thực tập, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức thực tập sư phạm các năm tiếp theo.

Để công tác thực tập của sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm học 2020 - 2021 diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo TTSP các cấp chỉ đạo các đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TTSPTP

(đã kí) 

Nguyễn Xuân Hải