Hệ thống văn bản, biểu mẫu và hướng dẫn thực tập năm học 2020-2021

I. VĂN BẢN THỰC TẬP (văn bản pháp quy)

1. Điều lệ trường mầm non

2. Điều lệ trường THCS, PT có nhiều cấp học 2020

3. Điều lệ trường tiểu học

4. Quy định về đạo đức nhà giáo

5. Quy chế 58 - 2011 về xếp loại học sinh THCS, THPT

6. Quy chế nuôi dạy trẻ - SGD&ĐT HN

7. Quy chế hướng dẫn thực tập sư phạm trình độ cao đẳng chính quy

8. Quy định đánh giá học sinh tiểu học

9. Thông tư sửa đổi một số điều về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT 

10. Điều lệ cha mẹ học sinh 2011

II. BIỂU MẪU THỰC TẬP

1. Tổ chức công tác thực tập năm học 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập cấp Trường đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy năm học

3. Tổ chức thành lập đoàn thực tập sư phạm

4. Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết thực tập sư phạm Mầm non

5. Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết thực tập sư phạm THCS, THPT

6. Danh sách đoàn thực tập

7. Mẫu sổ thực tập sư phạm Mầm non

8. Mẫu sổ thực tập sư phạm Tiểu học

9. Mẫu sổ thực tập sư phạm THCS, THPT

10. Mẫu báo cáo thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp

11. Mẫu bảng điểm tổng hợp kết quả thực tập

12. Mẫu bảng điểm cá nhân

13. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm cấp Trường 

14. Biểu mẫu trường thực tập sư phạm

15. Kế hoạch Chỉ đạo công tác thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

16. Bài tập tâm lý cho sinh viên thực tập năm hai - Tiểu học, THCS

17. Bài tập tâm lý cho sinh viên thực tập năm hai - Mầm non

III. HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM MẦM NON

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp D2017

2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp C2018

3. Hướng dẫn thực tập Mầm non 1, D2019, C2019

4. Hướng dẫn thực tập Mầm non 2, D2018

5. Phiếu đánh giá 

IV. HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM THCS, THPT

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Giáo dục tiểu học, Trung học phổ thông D2017

2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Trung học cơ sở, Giáo dục tiểu học C2018

3. Hướng dẫn thực tập 1 Trung học cơ sở, Giáo dục tiểu học D2019, C2019

4. Hướng dẫn thực tập 2 Trung học cơ sở, Giáo dục tiểu học D2018

5. Phiếu đánh giá với sinh viên thực tập THCS, THPT

6. Phiếu đánh giá với sinh viên thực tập Tiểu học