Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần và dạy các học phần thực hành trực tiếp học kì 2 và 3 năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch và Lịch trình năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo đến cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường về việc tổ chức thi kết thúc học phần và dạy học trực tiếp học kì 2 năm học 2021 - 2022 theo thông báo.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂYTin khác