Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung, học cải thiện điểm năm học 2021-2022

Căn cứ lịch trình năm học 20212022;

Thực hiện Kế hoạch số 365/KH-ĐHTĐHN cả Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội về Kế hoạch giảng dạy học phần GD QP&AN khóa 2020 học kì 2 năm học 2021-2022;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tổ chức học lại, học bổ sung, học cải thiện điểm các học phần đối với sinh viên của trường.

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂYTin khác