Thông báo tạm hoãn tổ chức dạy học trực tiếp môn Giáo dục thể chất 3, GDQP&AN 3&4 tại cơ sở 2 đối với Khóa 2021

Căn cứ Kế hoạch 1135/KH-ĐHTĐHN ngày 03/12/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN, GDTC tại cơ sở 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 2021;

Căn cứ Thông báo số 139/TB-ĐHTĐHN ngày 10/02/2022 của Hiệu trưởng ĐH Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 165/TB-ĐHTĐHN ngày 24/2/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội;

Nhà trường thông báo về việc tổ chức dạy học đối với dợt 3 khóa 2021(từ ngày 14/3/2022 đến 10/4/2022) như thông báo.Tin khác