Triết lý giáo dục, sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố Triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

Triết lý giáo dục:

- Lối sống đẹp

- Học vấn rộng

- Chuyên môn sâu

- Kỹ năng cao

- Thành đạt sớm

Giá trị cốt lõi

- Uy tín và chất lượng

- Đổi mới và sáng tạo

- Tận tâm và tôn trọng

- Trách nhiệm và tự hoàn thiện  

- Gắn kết cộng đồng

Sứ mệnh:

Kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Trường ĐHTĐHN sẽ trở thành một trong những trường đại học đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và thế giới.

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-ĐHTĐHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ngày 25/10/2017

  Xem thêm tại đây: Quyết định về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng