Thông tin chung phòng Tạp chí

 

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Phòng 104, nhà A1

– Điện thoại: 024.37671409

– Email: tapchikhoahoc@daihocthu.edu.vn

– Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Công Hảo

2. Thời gian thàn lập

Bộ phận Tạp chí Khoa học được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án xuất bản Tạp chí Khoa học khi trường được nâng cấp thành Đại học Thủ đô Hà Nội. Ban đầu Tạp chí Khoa học trực thuộc Phòng Quản lí Khoa học – Hợp tác quốc tế; sau đưa về Trung tâm Khoa học Công nghệ. Từ ngày 06/6/2017, Nhà trường quyết định tách bộ phận Tạp chí Khoa học ra khỏi Trung tâm Khoa học Công nghệ, thành lập phòng riêng, tên gọi chính thức là Phòng Tạp chí.

3. Quá trình phát triển

Bộ phận Tạp chí Khoa học trước đây và phòng Tạp chí hiện nay chịu trách nhiệm biên tập, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học mới của cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường. Tháng 12/2015, Tạp chí Khoa học của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã xuất bản số đầu tiên. Từ đó đến nay đã xuất bản được 25 số, chia thành 02 lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Giáo dục (mã số ISSN 2354-1512) và Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (mã số ISSN 23541504). Từ tháng 11/2017, phòng Tạp chí được phân công thêm nhiệm vụ quản lí, vận hành website, hoạt động truyền thông trên website... Các hoạt động của phòng theo phân cấp diễn ra bình thường, đúng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của trường.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Tạp chí là đơn vị trực thuộc, có chức năng thực hiện và tư vấn các hoạt động có liên quan đến việc xuất bản các ấn phẩm khoa học và công tác truyền thông trên website hiện hành của nhà trường.

Nhiệm vụ 

+ Xuất bản định kì và không định kì các ấn phẩm khoa học (Tạp chí) theo quy định của pháp luật và yêu cầu, kế hoạch của nhà trường.

+ Tổ chức vận hành, quản lí website và hoạt động truyền thông trên website theo yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của trường.

+ Tham gia vào các hoạt động khác của trường.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Phòng Tạp chí mới thành lập, đang duy trì hoạt động ổn định và hướng tới nâng cao chất lượng, sự chuyên nghiệp hóa hoạt động của Tạp chí và của website.