Thông tin chung phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

– Điện thoại: 042.38342724

– Email: tochuc@daihocthudo.edu.vn ; taichinh@daihocthudo.edu.vn

– Phó trưởng phòng phụ trách: TS. Trần Quốc Việt

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch, tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ

2.1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ

a) Chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu phát triển của Trường trong từng thời kỳ.

b) Chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị; kế hoạch quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

c) Tham mưu với Đảng ủy trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, hợp đồng lao động trong Trường theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

đ) Chủ trì, phối hợp thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm, hưu trí, thôi việc và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động.

e) Hướng dẫn và kiểm tra công tác đánh giá, phân loại viên chức và người lao động; kê khai tài sản và xử lý kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc sự quản lý của Trường. Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động theo quy định.

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và xác nhận định mức lao động, giảng dạy, học tập, tự bồi dưỡng và các công việc khác đối với viên chức và người lao động.

h) Phối hợp với các cơ quan an ninh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo sự chỉ đạo của Đảng ủy.

2.2. Về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán

a) Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; quản lý tất cả các nguồn tài chính của Trường được phân bổ từ ngân sách Nhà nước hoặc có được từ các nguồn thu hợp pháp khác; hướng dẫn các đơn vị trong Trường lập dự toán và thanh quyết toán nguồn kinh phí được phân bổ; thực hiện phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Trường.

b) Xây dựng, hướng dẫn các quy định định mức, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính cho phát triển Trường.

c) Phối hợp với Văn phòng Trường về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị trực thuộc Trường.

d) Tổ chức thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp đề xuất các định mức thu, chi cho các hoạt động của Trường; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hàng năm.

e) Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp, học bổng và các chế độ tài chính khác cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.

g) Phối hợp với các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.