Cơ cấu tổ chức phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính

LÃNH ĐẠO
   

TS. Trần Quốc Việt 

 

Trưởng phòng

Chuyên ngành: Quản lí công

Email: viettq@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

 

Phó Trưởng phòng 

 Chuyên ngành: Kinh tế

Email: nmtuan@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN
    CN. Nguyễn Thị Thu Hương

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ntthuong3@daihocthudo.edu.vn

 
       
    ThS. Đoàn Thị Lân

 

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Email: dtlan@daihocthudo.edu.vn

 
       
  ThS. Nguyễn Thị Oanh

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntoanh@daihocthudo.edu.vn

 
       
  ThS. Phạm Thị Như Quỳnh

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ptnquynh@daihocthudo.edu.vn

 
       
  ThS. Trần Thị Vượng

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ttvuong@daihocthudo.edu.vn

 
       
  ThS. Vũ Thị Thu Hường

 

Chuyên ngành: Sư phạm Toán họ

Email: vtthuong@daihocthudo.edu.vn

     
   ThS. Vũ Đình Hiếu

 

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Email: vdhieu@daihocthudo.edu.vn

     
    CN. Đinh Thị Thanh Hiền

 

Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện

Email: dtthien@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Nguyễn Thị Hoa

 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Email: nthoa2@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Nguyễn Hoàng Mai Trang

 

Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Email: nhmtrang@daihocthudo.edu.vnTin khác