Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho các học viên Cao học

Để đảm bảo tiến độ học tập và các quyền lợi của học viên cao học ngành Quản lý Giáo dục không bị gián đoạn trong thời gian dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Thực hiện công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khoá luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid – 19, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã quyết định cho phép các học viên cao học ngành Quản lý Giáo dục khoá 2019 - 2021bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo quy định của quy chế đào tạo hiện hành.

Các thành viên trong Hội đồng 

Việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến đã bảo đảm đáp ứng những yêu cầu tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, số lượng  thành viên hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp.

Các thông tin về buổi bảo vệ tốt nghiệp được cung cấp đầy đủ đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Nhàtrườngvề: địa điểm, thành phần tham dự và cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến.Toàn bộ diễn biến của buổi bảo vệ được ghi hình, ghi âm,chụp ảnh màn hình hội đồng và các thành viên tại thời điểm khai mạc buổi bảo vệ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của học viên.Biên bản, phiếu đánh giá của hội đồng trong buổi bảo vệ do thư kí hội đồng chịu trách nhiệm ghi chép và công khai ngay trong buổi bảo vệ, sau đó được gửi đến các thành viên hội đồng tham gia buổi bảo vệ để kí xác nhận và gửi phòng Sau đại học và Đào tạo quốc tế cùng với hồ sơ bảo vệ của học viên.

43 học viên hiện tham gia 2 đợt bảo vệ: 11-13/7/2021 và 23-24/7/2021.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh