Cơ cấu tổ chức Phòng Sau đại học và đào tạo quốc tế

Lãnh đạo
    TS. Nguyễn Đăng Trung  

 

Trưởng phòng

Chuyên ngành: Khoa học Giáo dục

Email: ndtrung@daihocthudo.edu.vn

Chuyên viên  
  CN. Đỗ Hoàng Dương

 

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường

Email: dhduong@daihocthudo.edu.vn

     
   
ThS. Hà Thị Ngọc
 
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Email: htngoc@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Bùi Đức Nhân

 

Phó trưởng phòng

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Email: dbnhan@daihocthudo.edu.vn