Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

07/01/2022

Đại học Thủ đô Hà Nội hướng tới “xây dựng nền giáo dục thực chất”

Đại học Thủ đô Hà Nội hướng tới “xây dựng nền giáo dục thực chất”

16/09/2021

“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

27/08/2021

Hướng tới Hội thảo:

Hướng tới Hội thảo: "Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030"

21/08/2021