Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên Bangladesh

Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên Bangladesh

29/07/2019

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

18/06/2019

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2018 – 2019

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2018 – 2019

24/05/2019

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

25/04/2019

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

24/04/2019