Thông báo lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1419   /TB-ĐHTĐHN 

             Hà Nội, ngày  07  tháng  12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Học kì 1 năm học 2018-2019

 
   

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1420/KH-ĐHTĐHN, ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc “Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019”.

Nhằm thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trên Cổng thông tin đào tạo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Tất cả các giảng viên giảng dạy tất cả các học phần hệ đào tạo chính quy trong toàn trường.

2. Thời gian thực hiện

Sinh viên K2016-2017, hoàn thành việc cung cấp thông tin phản hồi trước ngày 31/12/2018;

Sinh viên K2018 hoàn thành việc cung cấp thông tin phản hồi trước ngày 05/2/2018.

3. Cách thức thực hiện

Thực hiện cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy từng học phần của giảng viên theo 5 bước sau:

Bước 1: Nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào “Cổng thông tin đào tạo”;

Bước 2: Tại mục “Sinh viên” chọn “Thăm dò ý kiến về hoạt động giảng dạy”;

Bước 3: Tại mục “Môn học”, lựa chọn môn học để cung cấp ý kiến phản hồi;

Bước 4: Thực hiện cung cấp ý kiến phản hồi: Từ mục 1 đến mục 29: tích vào một trong các ô số 0, 1, 2, 3, 4 tương ứng với các mức độ ghi phía trên cùng của mẫu phiếu; tại mục 30: nhập nội dung nhận xét hoặc góp ý (soạn thảo bằng tiếng Việt có dấu).

Bước 5: Click “Lưu lại” để hoàn thành.

4. Trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan

Sinh viên có trách nhiệm cung cấp thông tin phản hồi cho tất cả các học phần đăng ký học tập trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Nhà trường căn cứ kết quả khảo sát để xét điểm rèn luyện và cho phép sinh viên xem điểm trên cổng thông tin đào tạo;

Các khoa đào tạo: chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt đến toàn thể sinh viên để thực hiện.

Phòng Khảo thí – ĐBCLGD: tổng hợp kết quả khảo sát, viết báo cáo đánh giá kết quả và thông báo kết quả tới các đơn vị liên quan.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các khoa (để p/h);

- Lưu: VT, KT-ĐBCLGD (5 bản).

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Đặng Văn Soa

 

 

2.thong-bao