Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

             Số:     1420   /KH-ĐHTĐHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018 - 2019

           

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT – HGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019 của Phòng Khảo thí – ĐBCLGD;

Nhà trường xây dựng kế hoạch “Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018 – 2019” cụ thể như sau:

1. Mục đích

 Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

- Toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo chính quy cung cấp thông tin phản hồi cho 100% các học phần được thực hiện giảng dạy năm học 2018 - 2019.

- Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được xử lý khách quan, trung thực.

- Sử dụng hiệu quả kết quả lấy ý kiến trong việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Công cụ và quy mô thực hiện

Lấy ý kiến phản hồi của người học được tiến hành dựa trên:

Công cụ: Phiếu hỏi trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo, phần mềm Microsoft Excel.

Quy trình: Theo quy trình QT.ĐBCL-03, ban hành kèm theo QĐ số 1178/QĐ-ĐHTĐHN, ngày 28/9/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Quy mô thực hiện: 100% giảng viên giảng dạy các học phần hệ chính quy của nhà trường năm học 2018-2019.

4. Tiến độ thực hiện

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ

HK1

HK2

  1.  

Xây dựng/điều chỉnh mẫu phiếu

Phòng KT-ĐBCLGD

1-10/9/2018

Mẫu phiếu

  1.  

Xây dựng và ban hành kế hoạch khảo sát

Phòng KT-ĐBCLGD

12/11-20/11/2018

Kế hoạch khảo sát

  1.  

Thông báo về Kế hoạch khảo sát cho các đối tượng liên quan

Phòng KT-ĐBCLGD

20/11-27/11/2018

Thông báo

  1.  

Thực hiện khảo sát

Toàn thể sinh viên hệ đào tạo chính quy cho ý kiến phản hồi ;

11/2018-30/1/2018

 

 

4-6/2018

Cơ sở dữ liệu

  1.  

Tổng hợp dữ liệu, Xử lý kết quả khảo sát

Phòng KT-ĐBCLGD

 

10-30/2/2019

 

20-25/6/2019

Bảng tổng hợp kết quả xử lý

  1.  

Viết báo cáo đánh giá kết quả

Phòng KT-ĐBCLGD

10-30/3/2019

25-30/6/2019

Báo cáo

  1.  

Thông báo kết quả tới các đơn vị liên quan

Phòng KT-ĐBCLGD

10-30/3/2019

 

25-30/6/2019

Thông báo

5. Kinh phí thực hiện

            Có dự trù kinh phí kèm theo.

6. Tổ chức thực hiện

Phòng Khảo thí – ĐBCLGD xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp với các đơn vị để phổ biến tới sinh viên, xử lý dữ liệu và viết báo cáo.

Các Khoa đào tạo phổ biến, quán triệt sinh viên của khoa mình trả lời các ý kiến phản hồi đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác khảo sát.

Nơi nhận:

- BGH;

- ĐT, CTHSSV, TTr-PC;

- Các khoa;

- Lưu: VT, KT-ĐBCLGD (5 bản).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

 Đặng Văn Soa

1.-ke-hoach-lyk-sinh-vien-ve-giang-vien