Cơ cấu tổ chức khoa Kinh tế và Đô thị

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
                                                                                                                               
 

TS. Đào Trường Thành

Trưởng khoa

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

                                        

 

 

ThS. Đỗ Thị Vân Dung

Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Email: dtvdung@daihocthudo.edu.vn

  BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
                                                                                                                                       
   

 

TS. Lương Ngọc Hiếu

Phó trưởng bộ môn phụ trách, GV

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: lnhieu@daihocthudo.edu.vn

 

     
 

TS. Đào Trường Thành

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: dtthanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nghiêm Thị Lân

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Email:  ntlan@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Phạm Bích Hồng

Giảng viên 

Chuyên ngành: Chính sách công

Email: nahong@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Trần Lê Trà My

Giảng viên

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: tltmy@daihocthudo.edu.vn

     

 

 

ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

Giảng viên 

Chuyên ngành: Thương mại

Email:  ntlphuong@daihocthudo.edu.vn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

CN. Ngô Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Email: nthnhung@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Giảng viên

Chuyên ngành: Chính sách công

Email: htthang@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Thái Hà

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntha@daihocthudo.edu.vn

  BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

TS. Đồng Thị Vân Hồng

Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn phụ trách

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Email: dtvhong@daihocthudo.edu.vn

 

 

ThS. Hoàng Hương Giang

Giảng viên 

Chuyên ngành: Logistics và chuỗi quản lý cung ứng

Email: hhgiang@daihocthudo.edu.vn

 

     

 

 

   

ThS. Đào Thu Hà 

Giảng viên 

Chuyên ngành: Kinh tế  Tài chính

Email: dtha@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Nguyễn Kim Ngân

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý quốc tế

Email: ntkngan@daihocthudo.edu.vn

     
     
 
   

 

     
  BỘ MÔN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
                                         

                                                                           

 

ThS. Đỗ Thị Vân Dung,

Giảng viên

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: dtvdung@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Phạm Hoàng Điệp

Phó Trưởng bộ môn  

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Email: phdiep@daihocthudo.edu.vn

                                                     
 

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ntxuan@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lương Mai Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Kế toán

Email: lmhuong@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Thị Mai Hương

Chuyên viên

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

Email: dtmaihuong@daihocthudo.edu.vn 

 

 

 

 

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

Giảng viên

Chuyên ngành: Thương mại

Email: vttnga2@daihocthudo.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ntxuan@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

ThS. Phan Thị Thuý Hằng

Giảng viên

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Email: ptthang@daihocthudo.edu.vn

 VĂN PHÒNG KHOA

                                                                       ThS. Ngô Hải Anh

                                                                       Giáo vụ

                                                                       Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

                                                                       Email: nhanh@daihocthudo.edu.vn