Thông tin chung khoa Văn hoá - Du lịch

 

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn hoá - Du lịch, nhà KLF, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 167 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 

- Email: vhdl@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn các chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa và du lịch.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triển

 Tin khác