Thông tin chung khoa Ngoại ngữ

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ, phòng 201 nhà A6 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 024.38336009

- Email: ngoaingu@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngoại ngữ.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triển