Thông tin chung khoa Kỹ thuật và Môi trường

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật và Môi trường, cơ sở 2 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Đường 131 thôn Đạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 

- Email: gdnn@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ theo hướng nghề nghiệp ứng dụng và các chuyên ngành khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triển