Thông tin ngành Chính trị học

Thông tin ngành Chính trị học

21/03/2024

Thực tiễn dạy học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên môn Ngữ văn

Thực tiễn dạy học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên môn Ngữ văn

19/01/2024

Thông tin Hội thảo quốc gia:  “Chương trình giáo dục Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn – Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên”

Thông tin Hội thảo quốc gia: “Chương trình giáo dục Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn – Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên”

17/01/2024

Hội thảo Khoa học “Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thủ đô đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

Hội thảo Khoa học “Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thủ đô đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

05/01/2024

Thông tin về Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng  yêu cầu đào tạo đa ngành”

Thông tin về Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

02/01/2024

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Chính trị học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn

27/12/2023