Cơ cấu khoa Khoa học xã hội và nhân văn

 BAN CHỦ NHIỆM KHOA
     
 

PGS.TS. Vũ Công Hảo

 

Trưởng khoa, Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành: Văn học

Email: vchao@daihocthudo.edu.vn 

     
 

TS. Nguyễn Ngọc Lan

 

Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Luật học

Email: nnlan@daihocthudo.edu.vn 

                                            
   

TS. Nguyễn Thị Yến Thoa

 

Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

Email: ntythoa@daihocthudo.edu.vn 

 

 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

   

PGS.TS. Hoàng Thúc Lân

 

Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành: Triết học

Email: htlan@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Vũ Thị Huyền Trang

 

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

Email: vthtrang@daihocthudo.edu.vn 

     
 

TS. Nguyễn Thu Hạnh

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: nthanh@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Vũ Thị Hà

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: vtha@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Bùi Ngọc Mai

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: bnmai@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Nguyễn Thị Thành

Giảng viên

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

Email: ntthanh@daihocthudo.edu.vn 

     
   

TS. Trần Thị Thơm

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: ttthom@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Nguyễn Văn Tuyên

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Email: nvtuyen@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Nguyễn Minh Hồng

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Chính trị học

Email: nmhong@daihocthudo.edu.vn 

 

 BỘ MÔN GIÁO DỤC HỌC - GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

 

     
   

TS. Đặng Lộc Thọ

 

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục    

Email: dltho@daihocthudo.edu.vn 

     
   

TS. Ngô Xuân Hiếu

 

Phó Trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục        

Email: nxhieu@daihocthudo.edu.vn 

     
   

TS. Nguyễn Thị Yến Thoa

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục        

Email: ntythoa@daihocthudo.edu.vn 

     

 

 

 ThS. Vũ Thị Anh

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: vtanh@daihocthudo.edu.vn 

     

 

 

ThS. Nguyễn Thị Huyền

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: nthuyen@daihocthudo.edu.vn 

     

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt

Email: ntqhoa@daihocthudo.edu.vn 

 

     


 

TS. Vũ Thị Quỳnh

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ntquynh@daihocthudo.edu.vn 

     

 

 

TS. Đào Thị Thu Thuỷ

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

Email: dttthuy@daihocthudo.edu.vn 

 

 

 

   

 

TS. Lê Thị Thu Hằng

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ltthang@daihocthudo.edu.vn 

 

     
 

TS. Đỗ Thị Thu Hằng

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: dtthang@daihocthudo.edu.vn 

     
 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ntquynh@daihocthudo.edu.vn 

 

 BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

     
   

TS. Bùi Thị Hồng Minh

 

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Tâm lý học

Email: bthminh@daihocthudo.edu.vn 

     
 

ThS. Nguyễn Thị Hà

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: ntha@daihocthudo.edu.vn 

     
 

TS. Lê Minh

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học

Email: lminh@daihocthudo.edu.vn  

     
   

ThS. Đỗ Thị Thuỷ

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học

Email: dtthuy@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Phạm Thị Huyền Trang

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: pthtrang@daihocthudo.edu.vn  

     
   

ThS. Đinh Thị Kiều Oanh 

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: dtkoanh@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: vttnga@daihocthudo.edu.vn  

     
   

 ThS. Vũ Thuỳ Vân

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học

Email: vtvan@daihocthudo.edu.vn   

     

  

 

ThS. Phạm Thị Hằng Nga

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Tâm lý học

Email: pthnga@daihocthudo.edu.vn 

 

 BỘ MÔN LUẬT

 

     
 

TS. Nguyễn Ngọc Lan

 

Trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Luật học

Email: nnlan@daihocthudo.edu.vn 

     
   

ThS. Cao Phan Long

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Luật học

Email: cplong@daihocthudo.edu.vn 

 

 

 

 

ThS. Bùi Hồng Ngọc

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Luật học

Email: bhngoc@daihocthudo.edu.vn 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Lệ Hằng

 

 Giảng viên

 Chuyên ngành: Luật học

 Email: ttlhang@daihocthudo.edu.vn 

 

     
   

ThS. Đào Thị Hồng Ngọc

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Luật học

Email: dthngoc@daihocthudo.edu.vn 

 

 

 

 

 ThS. Vũ Thị Uyên

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự

Email: vtuyen@daihocthudo.edu.vn

 

 BỘ MÔN KHOA HỌC LỊCH SỬ

 

     
   

TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn 

     

 

 BỘ MÔN NGỮ VĂN VÀ VĂN HỌC

 

     
   

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

 

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: nttnga@daihocthudo.edu.vn 

                                                  
   

PGS.TS. Lê Thời Tân

 

Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành: Văn học           

Email: lttan@daihocthudo.edu.vn                       

     
 

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: nhhanh@daihocthudo.edu.vn 

     
 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: ntthuyen@daihocthudo.edu.vn  

     
   

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Lý luận Ngôn ngữ

Email: ntthvan@daihocthudo.edu.vn 

 

     
   

ThS. Lương Hải Vân

 

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài

Email: lhvan@daihocthudo.edu.vn 

 

 TRUNG TÂM THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG VÀ CAN THIỆP SỚM

 

 

 ThS. Vũ Thị Thanh Nga

 

Giám đốc trung tâm, Giảng viên

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: vttnga@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Lê Thị Bích Phượng 

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ltbphuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ntthanh@daihocthudo.edu.vn

     

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH NGHỀ LUẬT

 

  
   

ThS. Vũ Thị Uyên

 

Phụ trách trung tâm, Giảng viên

Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự

Email: vtuyen@daihocthudo.edu.vn 

   

 

 

 TỔ GIÁO VỤ

 

                                                 
   

ThS. Phạm Thu Hương

 

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Email: pthuong@daihocthudo.edu.vn 

     
 

CN. Hồ Thị Thành

 

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: htthanh@daihocthudo.edu.vn