Khảo sát Nhà tuyển dụng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1418    /KH-ĐHTĐHN

Hà Nội, ngày 07  tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Khảo sát Nhà tuyển dụng

về chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng

 

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13, ban hành ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định ban hành Điều lệ Trường Đại học số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của trường đại học về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo;                 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn 768/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/04/2018 của Cục QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Công văn 766/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/04/2018 của Cục QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Nhà trường thông báo kế hoạch khảo sát nhà tuyển dụng như sau:

1. Mục đích và yêu cầu

*  Mục đích

 Thu thập thông tin phản hồi của các nhà tuyển dụng về năng lực làm việc của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng nhân lực đối với các ngành đào tạo của nhà trường, từ đó có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý về quy mô đào tạo và chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội.

*  Yêu cầu

- Nhà tuyển dụng phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát.

- Thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng phải được xử lý khách quan, trung thực; kết quả xử lý thông tin phải chính xác, tin cậy và phải được sử dụng đúng mục đích.

2. Đối tượng và phạm vi khảo sát

            Cán bộ quản lý các đơn vị có sử dụng lao động là cựu sinh viên của nhà trường sau tốt nghiệp.

3. Công cụ, quy trình và quy mô thực hiện

Công cụ: Phiếu khảo sát trực tiếp (Có mẫu phiếu kèm theo), nhập và xử lý dữ liệu bằng phần mềm Microsoft Excel.

Quy trình: Theo quy trình QT.ĐBCL-03, ban hành kèm theo QĐ số 1178/QĐ-ĐHTĐHN, ngày 28/09/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô HN.

Quy mô thực hiện: Từ 50-70 đơn vị sử dụng lao động.

4. Kế hoạch thực hiện cụ thể

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ

  1.  

Xây dựng/điều chỉnh mẫu phiếu khảo sát

Phòng KT-ĐBCLGD

1-10/11/2018

Mẫu phiếu

  1.  

Xây dựng kế hoạch khảo sát trình Hiệu trưởng phê duyệt

Phòng KT-ĐBCLGD

10-20/11/2018

Kế hoạch khảo sát

  1.  

Ban hành KH tới các bên liên quan

Phòng KT-ĐBCLGD

Sau khi KH đươc phê duyệt

 

  1.  

Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Đoàn thực tập tốt nghiệp gửi mẫu phiếu khảo sát đến các nhà tuyển dụng

Phòng Đào tạo, Phòng KT-ĐBCLGD và các Trưởng đoàn thực tập tốt nghiệp

Đợt 1:

20-25/12/2018

Đợt 2:

1-10/2/2019

Danh sách các nhà tuyển dụng

  1.  

Thu thập phiếu, nhập và xử lý số liệu

Phòng KT-ĐBCLGD

Tháng  3-5/2019

Bảng tổng hợp kết quả xử lý, phiếu KS

  1.  

Viết báo cáo đánh giá kết quả, báo cáo BGH Trường

Phòng KT-ĐBCLGD

 Tháng 5/2019

Báo cáo kết quả

 

5. Kinh phí thực hiện

Có dự trù kinh phí kèm theo

6. Tổ chức thực hiện

-  Phòng KT-ĐBCLGD xây dựng kế hoạch khảo sát, phối hợp với phòng Đào tạo và các Đoàn thực tập tốt nghiệp gửi phiếu KS để lấy ý kiến nhà tuyển dụng, xử lý phiếu khảo sát và viết báo cáo.

-  Các Trưởng đoàn thực tập có trách nhiệm liên hệ với cán bộ quản lý các đơn vị có sử dụng lao động là cựu sinh viên của Nhà trường để lấy ý kiến phản hồi.

-  Phòng TC-KT chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác khảo sát.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- ĐT, KT-ĐBCLGD (để t/h);

- Các Khoa (để p/h);

- Lưu: VT, KT-ĐBCLGD (5 bản).

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Đặng Văn Soa

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kh-khao-sat-30.11.2018