Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

 

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức phiên họp lần thứ Ba, thông qua nhiều nội dung quan trọng. TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp

Tại phiên họp lần thứ Ba, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và thông qua 2 quy chế của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: Quy chế tài chính và Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

Theo đó, Quy chế tài chính của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội gồm 5 chương và 52 điều. Quy chế này nhằm thực hiện thống nhất quản lý về tài chính, kế toán, tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông qua quy chế tài chính, Nhà trường sẽ khai thác, mở rộng, phát triển nguồn thu, đáp ứng yêu cầu hoạt động và đầu tư phát triển trường đồng thời sử dụng và quản lý có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tài chính, góp phần từng bước tăng thu nhập cho người lao động, gắn chất lượng và hiệu quả lao động với việc phân phối thu nhập.

Quy chế dân chủ trong hoạt động Trường Đại học Thủ đô Hà Nội gồm 4 chương, 26 điều quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ trường, trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan. Thực hiện quy chế dân chủ nhằm đảm bảo tôn trọng và phát huy quyền làm chủ đối với đội ngũ viên chức, người lao động, người học trong nhà trường theo luật định và nâng cao trách nhiệm của Hội đồng trường, của Hiệu trưởng.

 PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Cũng tại phiên họp, Hội đồng trường đã nghe Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền báo cáo Tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022; Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của trường năm học 2020 – 2021. Năm học 2020 - 2021 toàn trường có Năm học 2020-2021, Nhà trường có 379 cán bộ, giảng viên, nhân viên và gần 10.000 sinh viên. Với chủ đề năm học Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động", Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã cơ bản thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm:Hoàn thành các mục tiêu của công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng và trình phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 - 2030.Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Triển khai đào tạo thí điểm theo tinh thần giáo dục khai phóng tại trường. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm ứng dụng có hàm lượng nghiên cứu cao. Đẩy mạnh hợp tác phát triển và đổi mới các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, cải thiện môi trường làm việc. Đẩy mạnh việc phân quyền tự chủ cho các đơn vị thuộc trường trên tất cả các mặt công tác. Ổn định mức thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động. Củng cố, tăng cường vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Kết thúc phiên họp, các đại biểu đã thông qua Chương trình công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2021 – 2022.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh