Thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030

 

Sáng 28 tháng 9 năm 2021, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức phiên họp lần thứ Tư qua hình thức trực tuyến, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030. TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chủ trì phiên họp. Cùng dự, có PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên trong Hội đồng trường.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030. Chiến lược phát triển Trường được trình bày gồm 4 phần: Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Bối cảnh và thực trạng; Mục tiêu, giải pháp phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020-2030; Tổ chức thực hiện. 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xác định giá trị cốt lõi của Nhà trường là: Chất lượng – Sáng tạo – Tôn trọng – Hợp tác – Gắn kết cộng đồng. 

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Về quan điểm xây dựng chiến lược, Trường xác định tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình là xu thế chung của giáo dục đại học trong nước và quốc tế. Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường cần gắn chặt với sự phát triển của nền kinh tế, trực tiếp là kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội và phục vụ cộng đồng. Trường cần lấy giảng viên và sinh viên làm trung tâm, chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh đó, Trường đẩy mạnh hợp tác phát triển nhằm hội nhập khu vực và quốc tế, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc của một trường đại học duy nhất của Thủ đô Hà Nội. 

Trong giai đoạn 2020 – 2030, Trường tập trung thực hiện các nhóm mục tiêu và giải pháp về phát triển đội ngũ và bộ máy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên từng bước chuẩn hóa và nâng cao trình độ đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo tinh giản số lượng, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp. Thực hiện công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục, từng bước bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đa dạng của xã hội thông qua tiếp tục thực hiện mô hình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo, chú trọng phát triển chương trình đào tạo và đảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của Việt Nam và khu vực. Đồng thời thực hiện mục tiêu về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển; công tác tài chính và cơ sở vật chất.

Trong đó, thực hiện một số mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ, giảng viên hữu cơ đảm nhận khối lượng giảng dạy khối lượng kiến thức chương trình đào tạo đạt 100%; số lượng nhân sự có học hàm PGS, GS từ người nâng lên 15 – 20 người. Tỷ lệ tuyển sinh hàng năm tăng và duy trì ở mức 3-5%; mở rộng và duy trì các chương trình đào tạo từ 35 – 40 ngành; mở thêm các ngành đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ… nâng số người học lên trên 12.000 học viên, đảm bảo tỉ lệ người học tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp chuyên ngành đào tạo ỏ mức 80%...

Tại phiên họp, các đại biểu đã nhất trí phê duyệt 03 nội dung triển khai trong năm học 2021-2022 bao gồm: Kế hoạch hoạt động năm học, Hoạt động Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển; Chính sách học phí, hỗ trợ người học. Cũng tại đây, hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2020-2021 và thống nhất kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng trường là đại diện ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu kết luận phiên họp, TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, phiên họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định nhiều nội dung trọng tâm của Nhà trường, đặc biệt là việc thông qua Chiến lược phát triển của trường giai đoạn 2020 – 2030. Trước đó, Chiến lược đã được soạn thảo, bàn bạc, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường và tham khảo các chuyên gia cũng như những người quan tâm tới sự phát triển Nhà trường.

Chiến lược phát triển Trường đã kế thừa các nội dung liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục trong kế hoạch chiến lược phát triển Trường 2015 - 2025 cũng như những thành tích đạt được của Trường kể từ khi thành lập và đặc biệt trong giai đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ sở để Nhà trường hoạch định các kế hoạch, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn, phù hợp với những thay đổi của Nhà trường, của sự nghiệp giáo dục; sự phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô và đất nước; gắn bó chặt chẽ với tình hình và yêu cầu phát triển của các cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực, góp phần thực hiện sứ mạng của Nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Hồng Cường cũng nhấn mạnh thêm, trong từng giai đoạn, Hội đồng trường sẽ thực hiện đánh giá và rà soát điều chỉnh Chiến lược phát triển nhà trường để phù hợp với thực tiễn và định hướng.

Ngọc Hinh