Hội đồng trường họp phiên họp lần thứ Mười

Sáng 28/9, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức phiên họp lần thứ Mười, thông qua nhiều nội dung quan trọng. TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp lần thứ Mười, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và phê duyệt 3 nội dung triển khai trong năm học 2022 – 2023 : Kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023; Phương hướng hoạt động Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển năm học 2022 – 2023; Chính sách học phí, hỗ trợ người học năm học 2022 – 2023. Ban hành 02 Quy định về phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Hội đồng trường nhất trí tán thành Mục tiêu chất lượng của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2022 – 2023. Thông qua  Kết quả giám sát và hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021 – 2022.

Các thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận

Theo đó, Kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 và mục tiêu chất lượng năm học 2022 – 2023 sẽ là căn cứ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Nhà trường, nhằm đảm bảo tính khoa học, chủ động và đạt kết quả cao. Hội đồng trường yêu cầu, kế hoạch cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các sở liên ngành liên quan và tình hình thực tiễn  của Nhà trường, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, theo hướng chuẩn hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Nội dung kế hoạch năm học cần toàn diện, cụ thể, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường; huy động trí tuệ và sức mạnh của tập thể; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh  nghiệm trong từng thời điểm cụ thể thực kiện kế hoạch. Kế hoạch năm học 2022 – 2023 tập trung vào 6 nội dung trọng tâm: Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác phát triển đội ngũ và hành chính; Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác quản lý khoa học công nghệ, Hợp tác phát triển, Tạp chí; Công tác cơ sở vật chất; Công tác đoàn thể.

TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường

Phát biểu tại phiên họp, TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường đã nhấn mạnh kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm 2021 – 2022. Đây là năm thứ hai, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đi vào hoạt động. Nhiều nội dung đã được triển khai theo đúng các quy chế, quy định hiện hành; tổ chức các kỳ họp định kỳ để quyết sách những nội dung quan trọng trong quản trị Nhà trường; triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành. Trong năm học 2021-2022, Hội đồng trường trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức 06 kỳ họp, thông qua và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động, Hội đồng trường cần tiếp tục xây dựng hệ thống văn bản điều hành nhà trường theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm sự minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường; duy trì và bảo đảm sự phối hợp, thống nhất, hài hòa giữa các thiết chế quản lý nội bộ với Hội đồng trường, với cùng một mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của Nhà trường;  xây dựng đội ngũ hành chính chuyên trách hỗ trợ công tác Hội đồng trường; tổ chức tốt những hoạt động gắn kết các thành viên của Hội đồng trường trong công việc chung phục vụ sự phát triển của Nhà trường; trong từng giai đoạn, Hội đồng trường thực hiện đánh giá và rà soát điều chỉnh nội dung hoạt động để phù hợp với thực tiễn và định hướng theo sự phát triển của Nhà trường.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh