Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuân

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuân

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:

+ Đào tạo, tuyển sinh, phát triển chương trình, quản lý thực hiện các hoạt động công tác học sinh, sinh viên bậc cử nhân;

+ Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo của tất cả các đơn vị đào tạo của Trường;

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học;

+ Bồi dưỡng về tin học và ngoại ngữ, dịch vụ đào tạo và thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ;

+ Tuyển sinh, liên kết đào tạo liên thông, bồi dưỡng và các loại hình đào tạo của Giáo dục thường xuyên;

- Thực hiện công tác đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các đơn vị:

1. Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên;

2. Phòng Quản lý chất lượng giáo dục;

3. Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học;

4. Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp;

5. Trung tâm Chiến lược và Chính sách phát triển;

6. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn;

7. Khoa Khoa học Thể thao và Sức khoẻ;

- Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Uỷ ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường, Phá ngôn viên của Ban Giám hiệu.

- Ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.