1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

25/10/2017

Công văn số 1074 hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn số 1074 hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

25/10/2017

Các văn bản hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

Các văn bản hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

18/10/2017