Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh vừa công bố quyết định và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tiến hành công tác tự đánh giá. Báo cáo Tự đánh giá của trường đã được đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thông qua trong đợt khảo sát sơ bộ và chấp thuận cho việc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

Theo đó, ngày 16 tháng 1 năm 2020, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh đã có buổi làm việc khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đoàn đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ các tài liệu, hồ sơ minh chứng; quan sát sơ bộ thực tế tại cơ sở 1 của Nhà trường tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội bao gồm các hạng mục: Khuôn viên, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường, phòng làm việc của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã diễn ra đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tinh thần công văn số 768/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trong thời gian diễn ra khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan nhằm thu thập thông tin phản hồi của các bên, thăm và quan sát cơ sở vật chất của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của trường trên 4 lĩnh vực:  Đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động từ đó đưa ra các khuyến nghị của Đoàn Đánh giá đối với Trường Đại học Thủ đô  Hà Nội giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện tự chủ.

Kết quả, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian gần nhất, lễ công bố và trao quyết định cũng như Giấy chứng nhận kiểm định cho Nhà trường sẽ được tổ chức.

Kiểm định chất lượng giáo dục có vai trò hết sức quan trọng đối với Nhà trường. Trên cơ sở các khuyến nghị của Đoàn đánh giá, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường với những hoạt động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu xây dựng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở thành trường đại học uy tín trong nước và khu vực.

Ngọc Hinh