Công văn số 1074 hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn số 1074 hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

25/10/2017

Các văn bản hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

Các văn bản hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

18/10/2017

Văn bản hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn bản hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/10/2017

Danh mục hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Danh mục hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

18/10/2017