Thông báo lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

10/12/2018

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

10/12/2018

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin 1

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin 1

10/12/2018

Thông báo kết quả phúc khảo môn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả phúc khảo môn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

12/11/2018

Danh mục biểu mẫu kèm theo hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Danh mục biểu mẫu kèm theo hệ thống quy trình làm việc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

31/10/2018

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

25/10/2017