Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế năm 2021


Sáng 2/11/2021, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về công tác pháp chế. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo một số đơn vị liên quan. 

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội báo cáo công tác pháp chế của trường trong năm 2021

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội báo cáo công tác pháp chế của trường trong năm 2021. Trong đó tập trung vào 5 nội dung. Thứ nhất là công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác pháp chế. Trường đã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quản lý điều hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chủ động rà soát văn bản quản lý điều hành của Nhà trường để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp văn bản cấp trên nhằm thiết lập hệ thống văn quản quản lý điều hành của Nhà trường đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Tính đến thời điểm báo cáo, Nhà trường đã thực hiện rà soát 75 văn bản quản lý điều hành. Tổ chức, biên chế và sắp xếp, phân công người làm công tác pháp chế tại trường, chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường. 

Thứ hai, về việc thành lập, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu (theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học). Đến thời điểm 31/8/2020, toàn bộ Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã kết thúc nhiệm kỳ. Ngày 19/01/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Hồng Cường được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 10/3/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền. Ngày 29-30/9/2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Hiệu trưởng.

Về tình hình thực hiện các quy định trong tuyển sinh và đào tạo, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo năm học và tiến hành xây dựng đề án tuyển sinh. Theo đó, đề án tuyển sinh dự đoán được tình hình thực tế, nguyên nhân tác động đến công tác tuyển sinh. Phương thức tuyển sinh được nhà trường lựa chọn đảm bảo đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo công tác tuyển sinh của Nhà trường đạt hiệu quả cao. Nhà trường thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học, tạo cho sinh viên có hứng thú học tập, niềm say mê tự học, tự nghiên cứu, có khả năng nghiên cứu khoa học. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thực hiện nghiêm túc, minh bạch. 

Thứ ba, về công tác quốc phòng, an ninh. Các hoạt động trong công tác quân sự, quốc phòng của Nhà trường được thực hiện theo Luật Quốc phòng 2018, Luật Dân quân tự vệ 2019. Trường hiện có 1 Trung đội tự vệ với quân số 28 đồng chí. Tự vệ Trường đã nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh trực ban sẵn sàng chiến đấu trong những ngày cao điểm; huấn luyện theo đúng kế hoạch được phê duyệt, sát với tình hình thực tế của Trường và đạt nhiều thành tích trong các cuộc hội thao quân sự; phối hợp chặt chẽ với Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong việc giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên, học sinh.

Thứ tư về công tác chính trị học sinh, sinh viênTrường đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch Chào cờ đầu tháng theo từng năm học, lồng các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vào Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, cuối khóa và các chuyên đề giáo dục trong năm học. Phối hợp với các tổ chức trong Nhà trường: Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên làm công tác thiện nguyện tại các vùng khó khăn, lũ lụt thiên tai. Công tác học sinh, sinh viên  gắn chặt với những hoạt động của sinh viên để tạo sân chơi bổ ích, lý thú qua đó, lý tưởng sống được bồi đắp, nhân cách được hoàn thiện, có lối sống đẹp và ứng xử văn minh. 

Thứ năm, về quản lý văn bằng, chứng chỉ: Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về việc xây dựng quy chế quản lý, bảo quản, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Triển khai tổ chức in phôi, lập sổ gốc cấp phát quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; Quy trình, hồ sơ thu hồi - hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; Quy trình xử lý các khiếu nại về văn bằng, chứng chỉ; Việc công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Trường. 

Trưởng đoàn kiểm tra ông Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tiễn tại trường, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và kiến nghị một số nội dung: Tiếp tục hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản nội bộ; đối chiếu các quy định pháp luật Luật 34 và Nghị định 99 và các văn bản liên quan đảm bảo phù hợp với chiến lược hoạt động của nhà trường. Quan tâm hoàn thiện cơ chế Hội đồng trường, cần bám sát văn bản quy phạm pháp luật liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện Quy chế hoạt động và văn bản nội bộ của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thiện Quy định quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của Trường đại học Thủ đô Hà Nội và nên quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Rà soát lại toàn bộ mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của nhà trường. Thực hiện việc phê duyệt, báo cáo mẫu phôi theo quy định. Bổ sung kịp thời kho lưu trữ có diện tích phù hợp, đảm bảo đúng quy định hiện hành về kho lưu trữ chuyên dụng; thực hiện việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ theo quy định. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với quy định hiện hành.

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần báo cáo kết quả kiểm tra, khắc phục theo yêu cầu của đoàn kiểm tra sau 15 ngày kể từ ngày đoàn kiểm tra ký Biên bản kiểm tra.

Thay mặt Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền cảm ơn các ý kiến của đoàn kiểm tra và sẽ chỉ đạo nghiêm túc thực hiện bổ sung, khắc phục những hạn chế, sửa đổi những thiếu sót mà đoàn công tác đã nêu. 

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh