Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo

11/10/2021

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành học

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành học

06/10/2021

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

26/06/2021

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12/06/2020