Thông báo kết quả phúc khảo môn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCLGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo bài thi năm học 2018-2019

 
   

 

 

Kỳ thi cuốn chiếu đợt 1, Học kỳ I năm học 2018-2019

Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kết quả phúc khảo:

TT

Họ và tên

Mã sinh viên

Điểm trước khi phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Nguyên nhân

1

Nguyễn Minh Trí

217211005

3.7

3.7

 

2

Bùi Hoàng Thủy Tiên

217211002

0

4.5

Sinh viên không ghi mã đề thi

3

Phương Hồng Linh

217209028

0

3

Sinh viên không ghi mã đề thi

4

Lê Bích Ngọc

117209033

2.2

5.7

Sinh viên không ghi mã đề thi

5

Hoàng Thị Minh Phương

217211001

3.6

5.1

Giảng viên chấm lại thay đổi điểm

6

Nguyễn Thúy Hạnh

217204009

1

3.6

Sinh viên không ghi mã đề thi

7

Nguyễn Thị Yến

117201156

4.8

4.8

 

8

Phùng Thị Oanh

217217124

2.2

4.2

Sinh viên không ghi mã đề thi

9

Thạch Trà My

217217021

2.5

4

Sinh viên không ghi mã đề thi

10

Phó Hải Yến

217217039

5

7.6

Sinh viên không ghi mã đề thi

11

Vũ Thị Nhung

217201137

3.5

4

 

12

Đặng Thị Thu Uyên

117231035

2.2

3.7

Sinh viên không ghi mã đề thi

13

Lê Hồng Nhung

117101136

1.2

2.2

Sinh viên không ghi mã đề thi

14

Phạm Thị Thanh Nga

117101031

2.2

5.95

Sinh viên không ghi mã đề thi

15

Trần Thị Hoài Tú

216204123

3

7

Sinh viên không ghi mã đề thi

16

Giang Thị Minh Hằng

216204104

3.5

6.7

Sinh viên không ghi mã đề thi

17

Trần Thị Thu Trang

217201055

1

3.6

Sinh viên không ghi mã đề thi

18

Đinh Huyền Ngọc

117201328

1

6.1

Sinh viên không ghi mã đề thi

19

Nguyễn Thị Phương Trang

217113049

1.4

5.9

Sinh viên không ghi mã đề thi

20

Nguyễn Thị Minh Hảo

217209012

3

6

Sinh viên không ghi mã đề thi

21

Trần Khánh Hòa

217209022

3.5

6.8

Sinh viên không ghi mã đề thi

22

Nguyễn Trường Giang

217209008

3

6

Sinh viên không ghi mã đề thi

23

Đoàn Quỳnh Phương

217801144

0

4.7

Sinh viên không ghi mã đề thi

24

Đặng Công Sơn

217209039

2.5

5.9

Sinh viên không ghi mã đề thi

25

Nguyễn Thị Thanh

217209040

4.6

4.6

 

26

Kiều Bích Ngọc

217304131

2.4

6.9

Sinh viên không ghi mã đề thi

27

Nguyễn Thị Thanh Thủy

217201050

2.6

5.1

Sinh viên không ghi mã đề thi

28

Đàm Thị Thế Ngoan

217201034

2.6

7.6

Sinh viên không ghi mã đề thi

29

Lê Thị Huyền Trang

217201053

3.5

6.2

Sinh viên không ghi mã đề thi

30

Nguyễn Thị Vân

217201056

2.8

5.8

Sinh viên không ghi mã đề thi

31

Vũ Diệp Linh

217201029

1

3.4

Sinh viên không ghi mã đề thi

32

Nguyễn Tuyết Nhung

216101027

1.8

4.05

Sinh viên không ghi mã đề thi

33

Kiều Thị Huyền Trang

117101052

2.8

6.3

Sinh viên không ghi mã đề thi

34

Hoàng Thị Thu Hà

217202011

1.5

4.1

Sinh viên không ghi mã đề thi

Đề nghị các đơn vị liên quan đính chính điểm cho sinh viên theo kết quả điểm phúc khảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Phòng Đào tạo (để t/h);

- Lưu: KT-ĐBCLGD.

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thị Minh